वार्षिक सभेची सूचना  

पतपेढीच्या सर्व भागधारकांना कळविण्यात येते कि, पतपेढीच्या भागधारकांची वार्षिक सर्व साधारण सभा, मंगळवार, दिनांक ८ ऑगस्ट २०१७ रोजी, दुपारी ३.०० वाजता यशवंत नाट्य मंदिर, ज. कृ. सावंत मार्ग, माटुंगा - माहीम, मुंबई - ४०००१६ येथे खालील निर्देशिलेल्या कामकाजाकरिता बोलावण्यात येत आहे. तरी सर्व भागधारकांनी या सभेला उपस्थित राहावे हि विनंती.      

  सभेपुढील कामकाज 

१) दिनांक ०९.०८.२०१६ रोजी झालेल्या ५७ व्या वार्षिक सर्व साधारण सभेचा वृत्तान्त वाचून त्यास मंजुरी देणे.

२) दिनांक ३१ मार्च २०१७ अखेरचा अहवाल, नफा-तोटा आणि ताळेबंद स्वीकृत करणे. 

३) संचालक मंडळाने शिफारस केलेला सन २०१६-२०१७ चा नफा वाटप स्वीकृत करणे.

४) अंतर्गत लेखापरीक्षक यांचा अहवाल वाचून संमत करणे.

५) सन २०१६-२०१७ वर्षाचा वैधानिक लेखापरीक्षकांचा अहवाल वाचून संमत करणे.

६) सन २०१७ - २०१८ वर्षाकरिता अंतर्गत लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करणे व त्यांचा मेहनताना ठरविणे.

७) सन २०१७ - २०१८ वर्षाकरिता वैधानिक लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करणे.

८) सहकार कायदा व अधिनियम आणि पतपेढीच्या पोटनियमांस अधीन राहून सन २०१२ - २०१३ वर्षाचा न घेतलेला लाभांश पतपेढीच्या राखीव निधीत तसेच पतपेढीच्या पोटनियमांस अधीन राहून सन २०१२ - २०१३ वर्षांची संकलित ठेव व बचत ठेवीवरील दावा न केलेल्या व्याजाची रक्कम पतपेढीच्या परस्पर साहाय्य निधीत जमा करण्याविषयीचा ठराव मंजूर करणे.

९) संस्थेने उभारलेल्या प्रचलित योजनांना मान्यता देणे. 

१०) काही ठराव असल्यास त्यावर विचार करून मंजूर करणे.

११) अध्यक्षांच्या परवानगीने सभेपुढे येणाऱ्या इतर विषयांवर चर्चा करणे. 

                                                                  ----   संजय ढोलम

                                                                           (मानद सचिव) 

                                                                   संचालक मंडळाच्या वतीने 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

खुशखबर !!!  सर्व सभासद बंधू-भगिनींना कळविण्यास आनंद होत आहे की, पतपेढीने दिनांक ०२/०१/२०१७ पासून रु. २,००,०००/- (रुपये दोन लाख फक्त ) 'मध्यम मुदत कर्ज' चालू केले असून सादर कर्जाचे कमाल हप्ते १०० असतील. सर्व सभासदांनी या सुवर्ण संधीचा लाभ घ्यावा. तसेच दिनांक ०२/०१/२०१७ पासून सर्व प्रकारच्या कर्जाचे वितरण धनादेशाऐवजी ई. सी. एस. सुविधेद्वारे करण्यात येईल व शैक्षणिक कर्जा व्यतिरिक्त इतर कर्जांना कोणत्याही कर्जाची कागदपत्रे (quotation) जोडणे आवश्यक नाही. कृपया सभासदांनी याची नोंद घ्यावी.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

मुदत ठेव (Fixed deposit) : दिनांक ०३.१२.२०१६ पासून मुदत ठेवीची मर्यादा रु. २,००,०००/- (रु. दोन लाख ) करण्यात आलेली असल्याने सभासदांच्या नावे दोन लाखापेक्षा जास्त मुदत ठेव असल्यास मुदत ठेवीनंतर नूतनीकरण करण्यात येणार नाही. मुदत ठेवीचे दर १ वर्ष ७.५०%, २ वर्ष ८.५०%, ज्येष्ठ निवृत्त सभासदांना ०.२५% जादा व्याज मिळेल. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

दिनांक २५.१०.२०१६ पासून ५०% कर्जाची परतफेड करण्यासाठी सभासदांनी रोख रक्कम भरल्यास (रु. २०,०००/- पर्यंत) त्याच दिवशी कर्जाचा अर्ज स्वीकारण्यात येईल. अल्प मुदत व तातडीचे कर्ज दुसऱ्या दिवशी देण्यात येतील.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

संकलित ठेव कर्ज : दिनांक १५.१०.२०१६ पासून विना जामिन संकलित ठेव कर्ज, संकलित ठेवीच्या ८०% (कमाल) चालू करण्यात आलेले आहे. सदर कर्जाचे कमाल हप्ते २५ असतील व व्याज दर १२% असेल. त्याचप्रमाणे सदर कर्ज घेते वेळी तातडीचे कर्ज वगळता दुसरे कोणतेही कर्ज नसावे.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

दिर्घ मुदत कर्ज (Long Term Loan) : दिनांक १०.०८.२०१६ पासून दिर्घ मुदत कर्जाची मर्यादा रु. १२,००,०००/- (रु. बारा लाख ) पर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे. सभासदांच्या खाती रु. १,२८०००/- जमा असणे आवश्यक आहे.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

शैक्षणिक कर्ज (Education Loan) : (पदव्युत्तर शिक्षणासाठी ) दिनांक २० जून २०१६ पासून शैक्षणिक कर्जाची मर्यादा रु. २,००,०००/- (रु. दोन लाख ) करण्यात आली आहे. कर्जाची मुदत कमाल ६० हप्ते व व्याजदर ९% असेल.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आवर्त ठेव (Recurring deposit) : दिनांक ०२.०६.२०१६ पासून सभासदाला एकच आवर्त खाते ठेवता येईल. व्याजदर १ वर्ष ७.५०%, २ वर्षे ८.००% असेल. आवर्त ठेव १ किंवा २ वर्षासाठीच असेल.

  

कार्यालयीन वेळा : महिन्यातील दुसरा शनिवार सोडून 

सोमवार ते शनिवार - सकाळी ९.०० ते सायंकाळी ३.०० पर्यंत

रोखीचे व्यवहार : सकाळी ९.०० ते सायंकाळी २.३० पर्यंत (सोमवार ते शुक्रवार ) / सकाळी ९.०० ते दुपारी १२.०० पर्यंत ( शनिवार ) 

दूरध्वनी क्र.

General inquiry : 24469070 

Office : 2445 8370
Fax : 2446 35 58
Working President : 2447 5500
Secretary : 2447 5501
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.