सर्व सभासदांना सूचित करण्यात येते की, बुधवार दिनांक ०३.१०.२०१८ रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या सभेत संमत झालेल्या ठरावानुसार सभासदांची मासिक वर्गणी किमान रु. १०००/- इतकी असून सभासद, अर्ज करून ती वर्गणी कमाल रु. १००००/- पर्यंत वाढवू शकतात. (अर्जासोबत चालू पगार पत्रकाची झेरॉक्स प्रत असणे आवश्यक आहे)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

पतपेढीच्या सर्व सभासदांना कळविण्यास आनंद होत आहे की, शनिवार दिनांक ०१ सप्टेंबर २०१८ रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या मासिक सभेमधील निर्णयानुसार दिनांक १० सप्टेंबर २०१८ पासून अल्प मुदत कर्जाची (SHORT TERM LOAN) मर्यादा रु. १ लाखावरुन रु. २ लाखांपर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे. सभासदाने पूर्वी घेतलेल्या कर्जाचे नियमित १२ हप्ते आणि ५०% कर्ज परतफेड झाल्यावरच उपरोक्त कर्जाचा लाभ घेता येईल याची कृपया नोंद घ्यावी.  

तसेच मध्यम मुदत कर्जाची (MID TERM LOAN) मर्यादा रु २ लाखावरुन रु. ३ लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. सभासदाने पूर्वी घेतलेल्या कर्जाचे नियमित १२ हप्ते आणि ५०% कर्ज परतफेड झाल्यावरच उपरोक्त कर्जाचा लाभ घेता येईल याची कृपया नोंद घ्यावी.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

सर्व सभासदांना सूचित करण्यात येते की, बुधवार दिनांक १४.०८.२०१८ रोजी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत संमत झालेल्या ठरावानुसार सर्व प्रकारचे कर्जाचे अर्ज (कर्ज बांध पत्र वगळून) दिनांक १६.०८.२०१८ पासून विनामूल्य देण्यात येतील याची नोंद घ्यावी. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

सर्व सभासदांना सूचित करण्यात येते की, दिनांक ३१.०३.२०१८ रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या मासिक सभेत संमत झालेल्या निर्णयानुसार -- ' दिनांक १ एप्रिल २०१८ पासून आवर्त ठेवीची कमाल मर्यादा रु. १००००/- पर्यंतच असून व्याजाचा दर द.सा.द.शे. ६.२५% करण्यात आला आहे'.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

मुदत ठेव (Fixed deposit) : दिनांक ०३.१२.२०१६ पासून मुदत ठेवीची मर्यादा रु. २,००,०००/- (रु. दोन लाख ) करण्यात आलेली असल्याने सभासदांच्या नावे दोन लाखापेक्षा जास्त मुदत ठेव असल्यास मुदत ठेवीनंतर नूतनीकरण करण्यात येणार नाही. मुदत ठेवीचे दर १ वर्ष .५०%. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

दिनांक २५.१०.२०१६ पासून ५०% कर्जाची परतफेड करण्यासाठी सभासदांनी रोख रक्कम भरल्यास (रु. २०,०००/- पर्यंत) त्याच दिवशी कर्जाचा अर्ज स्वीकारण्यात येईल. अल्प मुदत व तातडीचे कर्ज दुसऱ्या दिवशी देण्यात येतील.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

संकलित ठेव कर्ज : दिनांक १५.१०.२०१६ पासून विना जामिन संकलित ठेव कर्ज, संकलित ठेवीच्या ८०% (कमाल) चालू करण्यात आलेले आहे. सदर कर्जाचे कमाल हप्ते २५ असतील व व्याज दर १२% असेल. त्याचप्रमाणे सदर कर्ज घेते वेळी तातडीचे कर्ज वगळता दुसरे कोणतेही कर्ज नसावे.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

दिर्घ मुदत कर्ज (Long Term Loan) : दिनांक १०.०८.२०१६ पासून दिर्घ मुदत कर्जाची मर्यादा रु. १२,००,०००/- (रु. बारा लाख ) पर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे. सभासदांच्या खाती रु. १,२८०००/- जमा असणे आवश्यक आहे.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

शैक्षणिक कर्ज (Education Loan) : (पदव्युत्तर शिक्षणासाठी ) दिनांक २० जून २०१६ पासून शैक्षणिक कर्जाची मर्यादा रु. २,००,०००/- (रु. दोन लाख ) करण्यात आली आहे. कर्जाची मुदत कमाल ६० हप्ते व व्याजदर ९% असेल.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आवर्त ठेव (Recurring deposit) : दिनांक ०२.०६.२०१६ पासून सभासदाला एकच आवर्त खाते ठेवता येईल. व्याजदर १ वर्ष ७.५०%, २ वर्षे ८.००% असेल. आवर्त ठेव १ किंवा २ वर्षासाठीच असेल.